Privacy

Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw interesse aan onze online aanwezigheid. De bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Daarom informeren wij u hier over welke gegevens worden verzameld, met welk doel en hoe ze worden gebruikt als u onze website bezoekt.
Van toepassing zijn de regelingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) evenals de nieuwe Duitse Federale wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG_neu).

Wat zijn persoonsgegevens?

De gegevensbescherming heeft betrekking op persoonsgegevens. Deze zijn gedefinieerd in de Duitse Federale wet bescherming persoonsgegevens. Volgens de definities zijn dit afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaald of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit zijn onder meer gegevens zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, evt. ook gebruiksgegevens zoals uw IP-adres.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt, gebruikt en doorgegeven als dit wettelijk is toegestaan of als u daarvoor toestemming hebt gegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is META-Regalbau GmbH & Co. KG met als gevolmachtigden Dr. Klaus Vatter en Rainer Haupt.

META-Regalbau GmbH & Co. KG 
Eichenkamp 
D-59759 Arnsberg 
Telefoon: +49 2932/9 57-0 
Fax: +49 2932/9 57-31 47 
E-mail: info@meta-online.com 
 

Verzamelen van de persoonsgegevens

Gebruiksgegevens
 

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van u, als dat nodig is, om het gebruik van ons internetaanbod mogelijk te maken of om onze contractuele verplichtingen (gebruiksgegevens) na te komen. Daartoe behoren in het bijzonder kenmerken waarmee we u kunnen identificeren, evenals gegevens over het begin, het einde en de mate waarin u van ons aanbod gebruikmaakt. 
Voor reclame, marktonderzoek en voor het op de behoefte afgestemde vormgeving van ons internetaanbod mogen wij bij gebruik van pseudoniemen gebruiksprofielen maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw gegevens. De gebruiksprofielen mogen wij niet koppelen aan de gegevens over de drager van het pseudoniem. 
Op verzoek van de bevoegde instanties moeten wij in individuele gevallen informatie verstrekken over deze (vooraf bepaalde) gegevens, voor zover dit nodig is met het oog op strafvervolging, beveiliging, de nakoming van wettelijke taken van de veiligheidsdienst of de militaire veiligheidsdienst, of het handhaven van de intellectuele eigendomsrechten. 
Bovendien geven wij uw persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke en op elk moment herroepbare toestemming door aan derden. Hiervan uitgezonderd zijn onze servicepartners, die voor het verwerken van bestellingen e.d. afhankelijk zijn van de doorgifte van gegevens (zoals de met de levering belaste transporteur en de kredietinstelling die de betaling afwikkelt). In deze gevallen blijft de omvang van de doorgegeven gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum. Het gebruik van persoonsgegevens die door derden (zoals het Duitse instituut voor algemene kredietbewaking Schufa) kunnen worden verzameld, kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden van de vakhandelaren. META-Regalbau GmbH & Co. KG verzamelt geen gegevens van derden. 


Toegangsgegevens/server-logbestanden

Wij verzamelen en bewaren in onze server-logbestanden automatisch gegevens die uw browser naar ons stuurt. Dit zijn:
• browsertype/-versie, 
• technische specificatie van de aanvragende computer (besturingssysteem, beeldschermresolutie, Javascript-instellingen e.d.), 
• verwijzende URL (de hiervoor bezochte pagina) 
• hostnaam van de computer van de aanvrager (IP-adres), 
• tijdstip waarop de pagina wordt opgeroepen, 
• het adres (d.w.z. de volledige URL) van de opgeslagen pagina's die u bij ons bezoekt. 
Deze gegevens kunnen wij niet toewijzen aan bepaalde personen. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevensbronnen. Bovendien worden de gegevens gewist na een statische analyse met het oog op het gebruik en de veiligheid.

Vooraf bepaalde gegevens en gegevensinvoer via het contactformulier

Voor zover tussen u en ons een contractuele verhouding moet worden overeengekomen dan wel inhoudelijk moet worden ingevuld of gewijzigd, verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van u als dat voor deze doeleinden nodig is. Als u ons contactformulier gebruikt, verzamelen wij gegevens die voor de verwerking ervan nodig zijn. Dit zijn onder meer uw naam, uw adres en uw e-mailadres, evenals het telefoonnummer, eventueel het fiscale nummer en uw bankgegevens. Het verwerken van de gegevens is uitsluitend bedoeld voor het verwerken van uw contactopname, respectievelijk voor het afwikkelen van de contractuele verhouding. 
Als u bestelt via onze shop op shop.meta-online.com, worden uw vooraf vastgestelde gegevens voor zover nodig doorgestuurd naar de door u geselecteerde vakhandel. 
Op verzoek van de bevoegde instanties mogen wij in individuele gevallen informatie verstrekken over deze (vooraf bepaalde) gegevens, voor zover dit nodig is met het oog op strafvervolging, beveiliging, de nakoming van wettelijke taken van de veiligheidsdienst of de militaire veiligheidsdienst, of het handhaven van intellectuele eigendomsrechten. 
Voor zover wij via ons contactformulier gegevens opvragen die niet nodig zijn om contact op te nemen, hebben wij die aangemerkt als optioneel. Deze gegevens zijn bedoeld om uw aanvraag te concretiseren en om uw vraag beter af te wikkelen. Deze gegevens verstrekt u uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming. Als het hier gegevens betreft over communicatiekanalen (zoals telefoonnummers), stemt u er ook in toe dat wij u eventueel via dit communicatiekanaal benaderen om uw vraag te beantwoorden.
Uw toestemmingsverklaringen kunt u vanzelfsprekend te allen tijde voor de toekomst herroepen. 

Registratiefunctie

De in het kader van de registratie ingevoerde gegevens worden gebruikt om van het aanbod gebruik te kunnen maken. De verzamelde gegevens zijn zichtbaar in het invoerscherm voor de registratie.
Als u ons belast met het leveren van een dienst of het toesturen van goederen, verzamelen en bewaren wij uw persoonsgegevens alleen als dat voor het leveren van de dienst of het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Daarvoor kan het nodig zijn dat uw persoonsgegevens moeten worden doorgegeven aan ondernemingen, die wij inschakelen om de dienst te leveren of de overeenkomst uit te voeren. Dit zijn bijv. transportondernemingen of andere dienstverleners evenals de door u geselecteerde vakhandelaren.

Cookies

Voor het verzamelen en opslaan van gegevens gebruiken wij in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1 letter a ook zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die uw browser op ons verzoek op uw eindapparaat achterlaat. Daar richten ze geen schade aan. Ze bevatten geen virussen en wij u kunnen u hiermee niet bespioneren. Daarbij worden twee soorten cookies gebruikt. Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u uw browser afsluit (sessie-cookies). Daarnaast gebruiken wij ook permanente cookies. Met dit soort cookies kunt u, nadat u de website hebt verlaten en opnieuw oproept,
worden herkend. Met cookies kunnen wij uw gebruiksgedrag herleiden voor de hiervoor vermelde doelstellingen en in de betreffende omvang. Bovendien stellen ze u in staat om optimaal op onze website te surfen. Daarmee verbeteren ze de gebruiksvriendelijkheid en helpen ze u (bijv. door aanmeldgegevens op te slaan). U kunt uw internetbrowser zo instellen, dat onze cookies niet op uw eindapparaat worden opgeslagen of dat al opgeslagen cookies worden gewist. Hoe dat precies werkt, kunt u terugvinden in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Telkens u onze website oproept, vragen wij u om toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt cookies accepteren of afwijzen. Als u geen cookies accepteert, kan het zijn dat de functies van ons aanbod worden beperkt. U kunt uw mening te allen tijde wijzigen door in de duidelijk aangegeven rode knop rechtsonder op de website te klikken en cookies accepteren of afwijzen.

Google-Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenoemde "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. In het geval dat het anonimiseren van het IP-adres op deze website wordt geactiveerd, kort Google uw IP-adres echter eerst in binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere EVA-staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te leveren voor de eigenaar van de website.
Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser is verzonden, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van de browser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. Bovendien kunt u het verzamelen door Google van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de volgende plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u op: www.google.com/analytics/terms/de.html


resp.: www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.htmlwww.google.com/intl/de/policies/privacy; www.google.com/policies/

Gebruik van Social Plug-ins (Facebook, Xing, Youtube, Linkedin, Twitter)

Deze website gebruikt geen Social Plug-ins ("plug-ins"). 
De getoonde socialmediaknoppen van Facebook, Xing, Youtube en Linkedin zijn slechts koppelingen. De platforms zijn gevestigd in de USA. Als u op de links klikt, roept u de pagina van de aanbieder op. Hierbij worden de volgende gegevens verzonden: uw adres en de verwijzende URL. Mogelijk kunnen deze gegevens aan uw profiel worden gekoppeld. META-Regalbau GmbH & Co. KG verzamelt en verwerkt geen gegevens in combinatie met de socialmediaknoppen.

Doorgifte van gegevens aan derden

Als u een bestelling doet op shop.meta-online.com, verzenden wij uw gegevens voor het afwikkelen van de transactie naar een geselecteerde vakhandelaar. Welke gegevens worden verzonden, kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden van de betreffende vakhandelaar. Persoonsgegevens worden alleen aan derde landen verstrekt als dat nodig is om uw opdracht uit te voeren. 
Voor wat betreft het verstrekken van gegevens aan ontvangers buiten META-Regalbau GmbH & Co. KG is het belangrijk te weten, dat we alleen samenwerken met verwerkers die voldoende garanties bieden dat geschikte technische en organisatorische maatregelen worden getroffen die in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen voor gegevensbescherming, en die de bescherming van de rechten van de betrokken personen garanderen.


Verstrekken van gegevens aan derde landen

Er worden geen gegevens verstrekt aan derde landen (landen die niet tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren) als dat niet nodig is voor het vervullen van de contractuele verhouding.
Duur van de gegevensopslag
Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens principieel alleen voor de duur van onze zakenrelatie, wat bijvoorbeeld ook het voorbereiden en afhandelen van een contract omvat. Bovendien zijn we onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Recht van bezwaar en recht van beëindiging

In overeenstemming met art. 21 van de AVG hebt u te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 par. 1 a van de AVG (gegevensverwerking met uw toestemming) en art. 6 par. 1 b van de AVG (gegevensverwerking voor het nakomen van contractuele verplichtingen). Het bezwaar kunt u vormvrij naar info@meta-online.com sturen.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht op informatie in overeenstemming met art. 15 AVG, het recht correctie van gegevens in overeenstemming met art. 16 AVG, het recht op uitwissing in overeenstemming met art. 17 AVG, het recht op beperking van verwerking in overeenstemming met art. 18 AVG en het recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met art. 20 AVG. Bij het recht op informatie en het recht op uitwissing gelden de beperkingen van de paragrafen 34 en 35 van de nieuwe Duitse Federale wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG_neu). Bovendien hebt u het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG i.c.m. par. 19 BDSG).

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

META-Regalbau GmbH & Co. KG
Eva Hille
Eichenkamp
59759 Arnsberg
Telefoon: +49 2932 957 0
E-Mail: dataprotection@meta-online.com

Disclaimer 

Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud aanvaardt META-Regalbau GmbH & Co. KG geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de betreffende eigenaren van de websites. Het getoonde product- en serviceaanbod evenals de technische gegevens komen overeen met de actuele stand in Duitsland. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.