Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

Tack för att du är intresserad av vår webbplats. Att skydda din personliga information är viktigt för oss. Därför vill vi här informera dig om vilken information som samlas in och används när du besöker vår webbplats samt i vilket syfte det görs.
Reglerna i EU-dataskyddsförordningen (EU-GDPR) samt den tyska personuppgiftslagen (BDSG_neu) gäller.

Vad är personuppgifter?

Föremålet för dataskyddet är personuppgifter. De är definierade i personuppgiftslagen. Därefter är det enskilda uppgifter om personliga eller materiella omständigheter hos en specifik eller identifierbar fysisk person. Under det faller t.ex. information som namn, adress, mejladress eller telefonnummer, och eventuellt även användningsdata som IP-adress.
Dina personuppgifter samlas bara in, bearbetas, används och lämnas vidare av oss när det är juridiskt tillåtet eller du har godkänt det.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är META-Regalbau GmbH & Co. KG med de auktoriserade representanterna Dr. Klaus Vatter och Rainer Haupt.

META-Regalbau GmbH & Co. KG
Eichenkamp
D-59759 Arnsberg
Telefon: +49 (0) 29 32/9 57-0
Fax: +49 (0) 29 32/9 57-31 47
E-post: info@meta-online.com

Insamling av personuppgifter

Användningsdata


Vi samlar in och använder personuppgifter i den mån detta krävs för att möjliggöra användningen av vår webbplats eller för att uppfylla våra avtalade skyldigheter (användningsdata). Detta omfattar särskilt information om identifiering, uppgifter om start- och sluttidpunkt samt i vilken omfattning vår webbplats används.
I reklam- och marknadsundersökningssyften samt behovsanpassad utformning av vår webbplats får vi skapa användarprofiler om vi använder pseudonymer. Du har rätt att motsäga dig användning av din information. Vi har inte rätt att koppla samman användarprofilerna med uppgifter om pseudonymens ägare.
På begäran från ansvariga organ måste vi i enstaka fall lämna ut dessa uppgifter (inventeringsdata) i den mån det gäller upprätthållande av lag, säkerhetsskäl, uppfyllande av lagstadgade uppgifter för författningsskydd eller militär säkerhetstjänst eller tillämpning av lag gällande immateriella rättigheter.
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga godkännande som också när som helst kan återkallas. Undantag utgör här våra tjänstepartners som behöver överföring av data för beställningar etc. (t.ex. speditören som ansvarar för leveransen och kreditinstitutet som ansvarar för betalningsförloppet). I dessa fall begränsas omfånget av överförda data till ett erforderligt minimum. Information om användning av personuppgifter som har samlats in av tredje part (t.ex. kreditupplysningsföretag) finns i respektive återförsäljares allmänna villkor. META-Regalbau GmbH & Co. KG samlar inte in data från tredje part.


Åtkomstdata/serverloggfiler

Vi registrerar och sparar automatiskt informationen som din webbläsare överför tills oss i våra serverloggfiler. Det är:
• Webbläsare och version,
• Den begärande datorns tekniska specifikationer (operativsystem, skärmupplösning, Javascript-inställningar och liknande),
• Referrer URL (tidigare besökt sida),
• Åtkomstdatorns värdnamn (IP-adress),
• Tid när sidan öppnades,
• Adressen (alltså hela URL:en) till de sidor du besöker hos oss sparas.
Vi kan inte härleda den här informationen till specifika personer. Den här informationen sammanlänkas inte med andra datakällor och datan raderas dessutom efter en statistisk utvärdering i drifts- och säkerhetssyfte.

Inventeringsdata och dataangivelse via kontaktformulär

I den mån ett avtalsförhållande mellan dig och oss ska grundas, utformas innehållsmässigt eller ändras, sparar och använder vi personuppgifter om dig i den mån detta krävs för ändamålet. Om du använder vårt kontaktformulär registrerar vi information som är nödvändig för bearbetningen. Det är bl.a. ditt namn, din adress och din mejladress samt telefonnummer och eventuellt skattenummer samt kontoinformation. Datan behandlas endast för att hantera din kontaktförfrågan resp. uppfylla avtalet.
Om du gör en beställning i vår webbutik på shop.meta-online.com förmedlas dina inventeringsdata vid behov till den återförsäljare du har valt.
På begäran från ansvariga organ får vi i enstaka fall lämna ut dessa data (inventeringsdata) i den mån det gäller upprätthållande av lag, säkerhetsskäl, uppfyllande av lagstadgade uppgifter för författningsskydd eller militär säkerhetstjänst eller tillämpning av lag gällande immateriella rättigheter.
Om vi i vårt kontaktformulär efterfrågar information som inte krävs för kontakttagning har vi markerat den som valfri. Den informationen används endast för att konkretisera din förfrågan och förbättra hanteringen av ditt ärende. Att lämna den informationen görs uttryckligen på frivillig bas och med ditt samtycke. Om det handlar om information om kommunikationskanaler (t.ex. telefonnummer) godkänner du även att vi vid behov kontaktar dig via den kommunikationskanalen för att besvara din förfrågan.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden.


Registreringsfunktion

De uppgifter som anges under registreringen används för att använda erbjudandet. De insamlade uppgifterna visas i inmatningsfönstret under registreringen.
Om du ger oss i uppdrag att tillhandahålla en tjänst eller leverera en vara registrerar och sparar vi principiellt dina personuppgifter endast i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra tjänsten eller uppfylla skyldigheterna i avtalet. Inom ramen för det kan det vara nödvändigt att lämna vidare dina personuppgifter till företag som vi anlitar för att tillhandahålla tjänsten eller uppfylla skyldigheterna i avtal. Det är t.ex. transportföretag eller andra serviceleverantörer samt den återförsäljare du har valt.

Cookies

För insamling och lagring och data använder vi, i enlighet med artikel 6.1 f, så kallade cookies. Cookies är små datafiler som din webbläsare på vår begäran sparar på din slutenhet. De gör ingen skada. De innehåller inga virus och gör det inte möjligt för oss att spionera på dig. Vi använder två typer av cookies. Temporära cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare (sessionscookies). Vi använder även permanenta cookies. Den typen av cookies gör det möjligt för oss att känna igen dig när du kommer tillbaka till en webbsida efter att ha
lämnat den. Med hjälp av cookies kan vi förstå ditt användarbeteende för ovanstående ändamål och i den mån det är nödvändigt. De bidrar även till att du kan surfa optimerat på vår webbplats. De höjer alltså användarvänligheten och underlättar för dig (t.ex. att kunna spara inloggningsinformation). Du kan ställa in din webbläsare så att våra cookies inte kan sparas på din slutenhet eller att redan sparade cookies raderas. Hur det fungerar i detalj finns i information från leverantören av din webbläsare. Varje gång du öppnar vår webbplats får du en fråga om du godkänner användning av cookies. Du kan godkänna eller välja bort cookies. Om du inte godkänner cookies kan det leda till att funktionerna på webbplatsen begränsas. Du kan när som helst ändra dig och antingen godkänna/välja bort cookies genom att klicka på den tydligt markerade röda knappen nere till höger på webbsidan.

Google-Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies” som är textfiler som sparas på din dator och med vars hjälp det går att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av cookies om användning av denna webbplats skickas normalt sett till en av Googles servrar i USA och sparas där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats förkortas din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som ingår i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs och sparas hela IP-adressen på en av Googles servrar i USA. På uppdrag av driftansvarig för denna webbplats använder Google den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla andra tjänster förbundna med webbplatsanvändningen och internetanvändningen gentemot driftansvarig.
IP-adressen som överförs inom ramen för Google Analytics från din webbläsare sammanlänkas inte med andra data från Google.
Du kan förhindra att cookies sparas med hjälp av en inställning i din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan dessutom förhindra att de data som genereras av cookies och som gäller användningen av webbplatsen (inkl. din IP-adress) skickas vidare och bearbetas av Google genom att klicka på och installera den webbläsar-plugin som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Mer information om användningsvillkor och dataskydd finns på: https://www.google.com/analytics/terms/de.html

resp.: https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
 https://www.google.com/intl/de/policies/privacyhttps://www.google.com/policies/
 


Användning av Social Plugins (Facebook, Xing, Youtube, Linkedin, Twitter)

Den här webbplatsen använder inga Social Plugins (”Plugins”).
De sociala medier-knappar från Facebook, Xing, Youtube och Linkedin är endast länkar. De plattformarna har sitt säte i USA. Om du klickar på länken öppnar du respektive leverantörs sida. Då förmedlas följande data: Din IP-adress samt referrer URL. Det kan eventuellt gå att länka ihop den informationen med din profil. META-Regalbau GmbH & Co. KG varken samlar in eller registrerar någon data med sociala medier-knapparna.

Vidarelämning av data till tredje part

Om du lägger en beställning på shop.meta-online.com lämnar vi vidare din information till den valda återförsäljaren för att kunna uppfylla skyldigheterna i avtalet. Den överlämnade informationen finns angiven i de allmänna villkoren från respektive återförsäljare. Personuppgifter lämnas endast vidare till tredje land om det krävs för att uppfylla skyldigheterna i avtalet med dig.
När det gäller dataöverföring till mottagare utanför META-Regalbau GmbH & Co. KG måste noteras att vi endast arbetar med leverantörer som ger tillräckliga garantier att de använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som är i enlighet med de lagstadgade dataskyddskraven och garanterar att de berörda personernas rättigheter skyddas.


Vidarelämning av data till tredje land

Personuppgifter lämnas inte vidare till tredje land (stater utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet – EES) såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla skyldigheterna i avtalet.
Hur länge datan lagras
Vi bearbetar och sparar principiellt dina personuppgifter endast under vårt affärsförhållande, vilket exempelvis även omfattar initiering och genomförande av avtalade skyldigheter. Vidare måste vi följa de lagstadgade lagringsperioderna.

Rätt att göra invändningar och återkalla personuppgifter

Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som görs utifrån artikel 6.1 a GDPR (databehandling baserat på ditt samtycke) och artikel 6.1 b GDPR (databehandling för att fullgöra ett avtal). Invändningen kan du göra utan formulär genom att skriva till info@meta-online.com.

Registrerades rättigheter

Enligt artikel 15 GDPR har du rätt till tillgång, enligt artikel 16 GDPR har du rätt till rättelse, enligt artikel 17 GDPR har du rätt till radering, enligt artikel 18 GDPR har du rätt till begränsning av behandling och enligt artikel 20 GDPR har du rätt till dataportabilitet. Vid rätten till information och radering gäller begränsningarna som anges i §§ 34 och 35 i GDPR. Dessutom har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 GDPR i enlighet med § 19 GDPR).

Om du fortfarande har frågor kan du vända dig till vårt dataskyddsombud:

CARMAO GmbH
Ulrich Heun
Fahrgasse 5
65549 Limburg
Telefon: +49 6431 2196-0
E-post: kontakt@carmao.de

Ansvarsfriskrivning

Trots noggrann kontroll av innehållet tar META-Regalbau GmbH & Co. KG inget ansvar för innehållet hos externa länkar. Ägarna till respektive sidor är ensamt ansvariga för innehållet på länkade sidor. Det visade produkt- och serviceutbudet samt den tekniska informationen motsvarar den aktuella statusen i Tyskland. Rätten till ändringar och fel förbehålles.