Ordlista

Tekniska termer för att förstå

Avrullningsstopp

För uppdelning av grenar. Förhindrar att runt material av misstag faller ner (föreskrift vid förvaring av runt material enligt tyska bestämmelser (BGR 234))

Spänne

Haklask på längsreglar eller balkar för montering på stödprofilen. Hakarna leder lasten till stödprofilen och gör hyllstället dessutom styvare.

Styvhet

Hyllställens styvhet ökas antingen på diagonalen (spännkryss) eller med längsreglar/balkar. På hyllställ används diagonalstagen ofta. På pallställ säkerställs styvheten genom att balkarna fungerar som ramar.

Diagonalstag

Del för ökad styvhet monterad på baksidan på pallställ med diagonalstavar. Diagonalkryss används på fackplans- och grenhyllställ. Genom att de tar upp dragkrafter ger de ökad styvhet.

DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik

 

DIBt är den tyska provningsanstalten för konstruktionsprodukter och byggnadstyper.

För anläggningar med en lasthöjd på över 7,5 meter kategoriserar de flesta förbundsländer pallställ som specialkonstruktioner. Detta gör att driftansvarig för sådana anläggningar måste ansöka om ett särskilt tillstånd. På så sätt ökar risken att hyll- och pallställsystem inte kan tas i drift under en längre tid på grund av att kontrollerna kan dra ut på tiden. Den här risken finns det inte med META Regalbau!

Som första tillverkare har META Regalbau erhållit det här tillståndet direkt från DIBt för sitt pallställsystem META MULTIPAL®. Det gör att ställsystemet kan användas i enlighet med lagstiftningen och erbjuder byggherren användning utan särskilt tillstånd.

Distansenhet

Förband mellan två hyllställ. Används på pallställ för att garantera ett jämnt avstånd mellan pallställen vid monteringen.

Dubbelsidig

Dubbelsidiga kallas de hyllställ som kan användas från båda sidor. Här används planhyllor i META CLIP-system på längden så att diagonalstag inte krävs. Planen kan på så sätt användas från båda sidorna.

Dubbelradig

Dubbelradiga pallställ är två hyllställrader står med baksidan mot varandra och är förbundna med varandra så att de statiskt är en enhet. Till skillnad från dubbelsidiga pallställ har pallställen diagonalstag för att öka styvheten.

Inskjutningsstopp

Förhindrar att lastpallar skjuts in för långt. Får inte användas regelbundet som pallstopp.

Fackhöjd

Betecknar avståndet från överkanten av hallgolvet/hyllställfacket till överkanten på nästa hyllställfack. Detta avstånd kallas även knäcklängd. Om det finns ett större avstånd i hyllstället mellan två facknivåer så gäller detta för den statiska dimensioneringen av hyllstället. Fackhöjden påverkar hyllställets bärkraft direkt (→ fältlast).

Facklast

Facklast är den belastning på ett fackplan/hyllplan mellan två ramar. Lasten ska vara jämnt fördelad över hela ytan. Summan av facklasterna ger fältlasten.

Fältlast

Total bärkraft för ett hyllställfält. Ett fält är området mellan två ramar. Summen av facklasterna över varandra får inte överskrida tillåten fältlast. Fältlasten påverkas av fackhöjden.

Fast vinkel

Använd för att öka styvheten på skruvmonterade hyllställ vid bestämda positioner. METAs fasta vinkel består av ett vinkelplåt med muttrar som underlättar monteringen i hög grad.

Galvanisk förzinkning

Vid galvanisk förzinkning sänks de delar som ska förzinkas ner i en metallsaltlösning med skyddsmetallen (zink) efter att de först rengjorts. Därefter leds en ström med låg spänning genom badet. Den elektriska strömmen fördelar vätskan kemiskt. Metallen (zink) fälls ut ur saltet och lägger sig i tunna skikt på den behandlade delen.

Clinchram-/plan

 

Clinch skapar en tryckfog som användas vid tillverkningen av CLIP-ramar. Med den här processen förbinds stöd och djupstag samt helvägg. Dessa förmonterade ramar är därför mycket stabila och har hög bärkraft. Till skillnad från skruvmonterade eller nitade djupstag försvårar dessa inte montering av hyllplan. Den här processen används frekvent vid tillverkning av fackplan. Det är betydligt med miljövänligt än traditionell svetsning.

Knäcklängd

Se fackhöjd

Plockhylla

På hyllor med lutande plan eller rullister kan man montera ett plocklager för att sammanställa varor som plockas från hyllstället.

Längsregel för ökad styvhet

Längsreglar är vinkelprofiler som har ett spänne till höger och vänster. De används för att öka styvheten hos skruvmonterade hyllställ med definierade avstånd. På längsregelns kantvinkel placeras ett hyllplan. Som standard används diagonalstag.

Polypropylen (PP)

PP är beständigt mot nästan alla organiska lösningsmedel och fetter samt de flesta syror och lut. PP är luktlöst och hudvänligt. Lämpligt för användningar inom livsmedelsbranschen och läkemedelsbranschen. Fysiologiskt utgör det ingen risk.

Pulverlackering

De plastbeläggningar som META erbjuder är pulverlackeringar på epoxy-polyesterbas. De erbjuder en optimal slitstyrka och högsta möjliga ytkvalitet. Plastbeläggningarna avger vid förvaring av livsmedel inga ämnen som utgör en hälsorisk eller påverkar lukt och smak. Den använda lackeringsprocessen är helt miljövänlig. Inga kemiska slaggprodukter bildas. Vattnet som används vid processen renas helt i en rengöringsförlopp. Inget smutsvatten leds ut.

Sendzimirförzinkad

Grundmaterialet (stål) i form av band eller plåtar rengör i en genomloppsugn genom glödning, värmebehandlas och leds därefter genom ett zinkbad. Den önskade zinkmängden ställs in och regleras efter bearbetning med munstycksstrålar. När det applicerade zinkskiktet stelnar, bildas en kristallstruktur.

Låsstift

För att balkar inte ska lossna på pallställ måste de säkras med låsstift.

Justeringsskruv

Justeringsskruven på grenarna (META MULTISTRONG L+M) är ett uttagningsskydd. När skruven dras åt trycks en platta med två tänder i stativprofilen och mot själva grenen. Detta gör att armen kan lyftas enklare. Runt material rullar då mot stativet och grenen kan inte tas ut av misstag.

Stödprofil

Lodräta bärande element som får sin form genom kallformning. Dessa monteras med förband som djupstag eller fackverk av C-profiler till bärande ramar. På skruvmonterade hyllställ används hyllplanen och fasta vinklar som förband. Stöden överför fältlasten till det bärande hallgolvet.

Djup- och längsbalk

Se balk. Beroende på golvtyp används längs- eller djupbalkar.

Balk

Balkar i olika storlekar används: Med hyllplan kan bärkraften höjas. De förhindrar att planen böjs. På stegbalkar förhindrar de att balken vrids utåt vid belastning. Om spånplattor används förhindrar de att spånplattorna böjs och bryts av.

Vinkelbädd

För säkring förvaring av gallerboxpallar. Dessa har vinkelfötter vilket försvårar förvaring direkt i pallställ. Med hjälp av vinkelbädda styrs fötterna på gallerboxpallarna och kan placeras säkert på balkarna.