ID Logistics, Frankfurt

New e-commerce logistics centre

Impressive e-commerce solution

The four-storey META picktower is an important module in ID Logistics' new logistics centre

The international contract logistics firm ID Logistics has commissioned a new e-commerce logistics centre covering an area of 40,000 m² in the Limes inter-communal business park. When it came to the required picktower, an important subcomponent acting as the basis for the logistics chain, ID Logistics relied on a large four-storey multi-tier racking system from META-Regalbau.

META ID Logistics 1

Project data

Object: ID Logistics, Limes industrial estate (Frankfurt North-East)
META products installed: META CLIP four-storey racking system
+ META steel construction solution

Task description

The French-based company, which employs more than 20,000 people worldwide, has invested several million Euros in the new e-commerce logistics centre in the Limes inter-communal business park - just off the A45 motorway. In order to store goods flexibly in a comprehensive picktower ID Logistics relied on the expertise and the e-commerce solution provided by META-Regalbau. In recent years, the Arnsberg warehousing technology expert has made a name for itself in the field of equipping e-commerce warehouses, with well-known providers in the field of e-commerce already relying on META warehousing technology and project management in their warehouse equipment.

META ID Logistics 3
[Translate to Sverige:] The META steel construction solution in combination with the META CLIP multi-tier system.
META ID Logistics 7
[Translate to Sverige:] One of the staircases created in the four-storey META CLIP multi-tier system.
META ID Logistics 7
[Translate to Sverige:] Jedno z instalovaných schodišť čtyřpatrového zařízení META CLIP.
META ID Logistics 7
[Translate to Sverige:] Jedna z klatek schodowych utworzonych w czterokondygnacyjnej instalacji META CLIP
META ID Logistics 7
[Translate to Sverige:] Una dintre casele de scară realizate în sistemul de podea META CLIP cu patru etaje.
META ID Logistics 7
[Translate to Sverige:] En af de opgange, der blev lavet i det fireetagers META CLIP-anlæg.
META ID Logistics 7
En av de skapade uppgångarna i det fyra våningar höga META CLIP-våningssystemet.
META ID Logistics 7
[Translate to Sverige:] Een van de trappen in de vier etages tellende META CLIP-etagestelling.
META ID Logistics 7
[Translate to Sverige:] Jedno z vytvorených schodísk v štvorposchodovom zariadení META CLIP.
META ID Logistics 7
[Translate to Sverige:] Una de las escaleras de la instalación META CLIP de cuatro plantas.
META ID Logistics 7
[Translate to Sverige:] L'un des escaliers réalisés dans l’installation META CLIP de quatre étages.

Shelves for different goods

In the new four-storey picktower on a floor space of around 8,300 square meters, the goods are stored and picked manually by pickers. Almost 50,000 shelves were installed in this impressive facility. Approximately 74,000 compartment dividers ensure optimal and flexible separation of goods, resulting in over 100,000 storage bins on completion.
The choice of XXL shelves ensures maximum storage flexibility and even goods requiring large areas can be stored in the new racking system.

In addition to the racking based on the META CLIP system, at the heart of the planning and the project configuration of META lay the connection of several integrated goods lifts, the installation of six pallet transfer stations based on swing locks and the steel construction adapted to the hall construction including staircases.

Regály pro nejrůznější zboží

V nové čtyřpodlažní věži Picktower na ploše o rozloze zhruba 8300 čtverečných metrů je prostřednictvím tak zvaných odebíracích jednotek (Picker) ručně naskladňováno a vychystáváno zboží. V tomto působivém zařízení je instalováno zhruba 50 000 polic. Zhruba 74 000 organizérů k rozdělení polic zajišťuje optimální a flexibilní roztřídění zboží tak, aby po dokončení vzniklo více než 100 000 skladových míst.
Výběrem polic v provedení XXL je zaručena maximální flexibilita skladu a v tomto novém regálovém zařízení je možné uskladnit i velkoobjemové zboží.

Kromě regálového zařízení na základě systému META CLIP bylo výrobcem META předběžně pro věž Picktower plánováno a navrženo napojení několika integrovaných nákladních výtahů, instalace šesti stanice k předávání palet na bázi otočných průchodek a ocelová konstrukce, která je přizpůsobena konstrukci haly včetně schodišť META.

Regały na różne towary

W nowej czterokondygnacyjnej konstrukcji wysokiego składowania na powierzchni około 8 300 m2 tak zwani pickerzy ręcznie wprowadzają do magazynu i komisjonują dostępne towary. W tej imponującej instalacji zamontowano prawie 50 000 półek. Około 74 000 przegródek umożliwia optymalną i elastyczną separację towarów, dzięki czemu po zakończeniu budowy powstało ponad 100 000 miejsc magazynowych.
Półki XXL gwarantują najwyższą elastyczność składowania. Na nowych regałach można także magazynować towary o dużej powierzchni.

Firma META odpowiadała jednak nie tylko za stworzenie konstrukcji regałowej na bazie systemu META CLIP. Zaplanowała i zaprojektowała też koncepcję integracji wind towarowych, instalację sześciu stacji przeładunkowych palet opartych na konstrukcji śluz obrotowych, a także stalową konstrukcję dostosowaną do szkieletu hali wraz z klatkami schodowymi.

Rafturi pentru diferite mărfuri

În noul Picktower cu patru etaje pe o suprafață de bază de aproximativ 8.300 mp, marfa se depozitează și se scoate din depozit manual prin intermediul așa-numiților pickeri. Aproximativ 50.000 de polițe inferioare au fost montate în acest sistem impresionant. Aproximativ 74.000 de separatoare pentru poliță asigură separarea optimă și flexibilă a mărfii, astfel încât în final au rezultat peste 100.000 de locuri de depozitare.
Prin selectarea polițelor inferioare XXL, se asigură cea mai mare flexibilitate a depozitului și, de asemenea, marfa voluminoasă care ocupă mult spațiu de depozitare se poate depozita în noul sistem de rafturi.

Pe lângă sistemul de rafturi pe baza sistemului META-CLIP, conectarea mai multor ascensoare de încărcături integrate, instalarea a șase stații de transfer al paleților pe baza ecluzelor pivotante și a construcției din oțel adaptate la construcția halei, inclusiv a ieșirilor scărilor în Picktower s-au aflat în prim-planul planificărilor și proiectării META.

Reoler til forskellige varer

I det nye fireetagers Picktower på et grundareal på ca. 8.300 kvadratmeter bliver varerne indlagret og plukket manuelt ved hjælp af de såkaldte pickere. Knap 50.000 hylder er blevet installeret i dette imponerende anlæg. Cirka 74.000 faginddelinger sørger for en optimal og fleksibel vareadskillelse, sådan at der med færdiggørelsen opstod mere end 100.000 lagerpladser.
Ved at vælge XXL-hylderne er den størst mulige lagerfleksibilitet sikret, og også omfattende lagervarer kan indlagres i det nye reolanlæg.

Ud over reolanlægget baseret på systemet META CLIP Picktower var der i META's planlægning og projektering fokus på tilslutning af flere integrerede vareelevatorer, installation af seks palleoverdragelsesstationer baseret på drejesluser og den stålkonstruktion, der er tilpasset halkonstruktionen, inklusive trappeopgangene.

Hyllor för olika varor

Företaget med franskt ursprung, som sysselsätter över 20 000 personer globalt, har investerat flera miljoner euro i det nya e-handelslogistikcentret i industriområdet Limes, som gränsar till flera kommuner och ligger i direkt anslutning till Autobahn A45. För flexibel lagring av godset i ett stort plocklager satsade ID Logistics på META-Regalbaus expertis och e-handelslösning. Under senare år har lagerteknikexperterna från Arnsberg skapat sig ett namn inom området utrustning av e-handelslager, detta eftersom etablerade aktörer inom e-handelsområdet satsar på META:s lagerteknik och projektledning för inredningen av sina lager.

Stellingen voor verschillende goederen

In de nieuwe vier etages tellende picktoren op een vloeroppervlak van ongeveer 8.300 m² worden de goederen handmatig opgeslagen en gepickt door de zogenoemde orderpickers. Bijna 50.000 legborden werden gebruikt in deze indrukwekkende installatie. Ongeveer 74.000 vakverdelers zorgen voor een optimale en flexibele goederenscheiding, zodat er na voltooiing meer dan 100.000 stellingplaatsen zijn gecreëerd.
De keuze uit XXL-legborden zorgt voor de grootst mogelijke opslagflexibiliteit en zelfs goederen met een groot oppervlak kunnen in het nieuwe stellingsysteem worden opgeslagen.

Naast het stellingsysteem op basis van het META CLIP-systeem stond voor de picktoren ook de aansluiting van verschillende geïntegreerde goederenliften, de installatie van zes palletoverslagstations op basis van draaibare sluizen en de aan de halconstructie aangepaste staalconstructie inclusief trappen centraal in de planning en projectering van META.

Regály pre rôzne tovary

V novej štvorposchodovej veži na odber tovaru na základovej ploche cca 8 300 metrov štvorcových manuálne uskladňujú a pripravujú tovar takzvaní pickeri. Do tohto pôsobivého zariadenia bolo vstavaných takmer 50 000 políc. Optimálne a flexibilné oddelenie tovaru zabezpečuje cca 74 000 oddeľovačov políc, vďaka čomu v konečnom dôsledku vzniklo viac ako 100 000 skladovacích miest.
Výber XXL políc zaručuje čo možno najväčšiu skladovú flexibilitu a v novom regálovom zariadení možno skladovať aj veľkoplošný nadrozmerný tovar.

Okrem regálového zariadenia na základe systému META CLIP stálo v popredí plánovania a projektovania spoločnosti META aj napojenie viacerých integrovaných nákladných výťahov, inštalácia šiestich paletových prechodových staníc na základe zdvíhacích bezpečnostných záchytných tyčí a oceľovej konštrukcie prispôsobenej konštrukcii haly vrátane schodísk.

Estanterías para diferentes productos

En la nueva torre de picking de cuatro plantas, sobre una superficie de unos 8.300 m2, los productos se almacenan manualmente y son recogidos por los llamados "pickers". En esta impresionante instalación se instalaron casi 50.000 baldas. Aproximadamente 74.000 divisores garantizan una separación óptima y flexible de las mercancías, de modo que se crearon más de 100.000 ubicaciones una vez finalizada la operación.
La elección de las baldas XXL garantiza la mayor flexibilidad de almacenamiento posible e incluso las mercancías de gran superficie pueden almacenarse en la nueva instalación de estanterías.

Des étagères pour différents produits

Dans la nouvelle picktower à quatre étages d'une surface d'environ 8 300 m², les marchandises sont stockées et prélevées manuellement par les préparateurs de commandes. Près de 50 000 étagères ont été installées dans cette installation impressionnante. Environ 74 000 séparateurs assurent une séparation optimale et flexible des marchandises, de sorte que plus de 100 000 espaces de stockage ont pu être créés.
Le choix d'étagères XXL garantit la plus grande flexibilité de stockage possible dans le nouveau système de rayonnage qui peut même stocker les marchandises volumineuses.

Outre le système d'étagères basé sur le système META CLIP, le raccordement de plusieurs monte-charges intégrés, l'installation de six stations de transfert de palettes basées sur des sas pivotants et la construction métallique adaptée à la structure du hall, comprenant les escaliers, figuraient au premier plan de la planification et de la conception du projet META.

META ID Logistics 9
[Translate to Sverige:] Exterior view of the new e-commerce logistics centre

Customer statement

"The experience of our suppliers and partners also plays an important role in such a comprehensive project," explains Robin Otto, Commercial Vice President of ID Logistics. "In particular when it comes to planning, project configuration and the ongoing execution you benefit from the additional external expertise."