Diagram kontrol

kvality vo výrobe

Prezentace SK

Princípy kontroly kvality

 • Požadujeme dodržiavanie materiálových noriem od dodávateľov
  - všetok materiál pred použitím vo výrobe podlieha kontrole kvality podľa ČSN a ISO noriem
 • Všetky produkty vyrábame v súlade so svetovými štandardmi
  - každý výrobný proces podlieha normám ČSN a ISO
 • Pravidelne kontrolujeme kvalitu a dodržiavanie noriem na každom pracovisku
  - kontroly prebiehajú pravidelne aj náhodne a zaznamenávajú a archivujú sa
  - tieto kontroly prebiehajú na základe svetových noriem, ale aj empirických údajov a skúseností
 • Pravidelne školíme zamestnancov o zásadách kvality výroby
  - školenia personálu prebiehajú pravidelne. Hlavne pri každej zmene vo výrobe a pri zavádzaní nových technologických postupov 
 • Vykonávame viacúrovňovú kontrolu kvality

Úrovne kontroly kvality

 • Samokontrola
  - Každý pracovník kontroluje svoju produkciu v 100 % objeme na vlastnom pracovisku
  - Sú zavedené predpisy (návody) na samokontrolu (kontrolné listy, DT atď.)
 • Medziprocesná kontrola
  - Kvalita výroby preberaného materiálu z predchádzajúceho pracoviska
  - Kontrola množstva (kusová úplnosť)
 • Kontrola kvality manažérom kvality
  - Pravidelné aj náhodné kontroly kvality robí kvalifikovaný personál
  - Kontroly podliehajú ČSN a ISO normám
  - Vytváranie a archivovanie záznamov o skúškach

Kontroly laku

VT (Visual Testing)

Základnú skúšku vykonáva v 100 % objeme výroby personál a náhodne pracovník oddelenia kvality. Skúška je založená na priamej pohľadovej kontrole bez pomôcok alebo so skúšobným etalónom (vzorka daného odtieňa) a porovnaním s nalakovaným materiálom.
Touto metódou kontroly možno odhaliť mnoho nedokonalostí, odchýlok a nedostatkov lakovaného povrchu. Napr. nenalakované alebo nedostatočne nalakované miesta, vypukliny, odlišnú štruktúru, odtieň a lesk povrchu, stečený lak, krátery, vpichy, jamky, škrabance a iné neprijateľné nedostatky.

Skúška hrúbky laku (podľa ČSN EN ISO 2178)

Skúška hrúbky laku prebieha v rámci série skúšok spolu s mriežkovou skúškou a MEK testom. Je to skúška, ktorá spoľahlivo preukáže hrúbku lakovanej vrstvy. Vykonáva ju profesionálny merací prístroj, ktorý sa pravidelne kalibruje kalibrovanými etalónmi.

Mriežková skúška (podľa ČSN EN ISO 2409)

Táto deštruktívna skúška sa vykonáva podľa normy ČSN EN ISO 2409 a vďaka jej výsledkom možno vyhodnotiť kvalitu priľnavosti a pevnosti lakovanej vrstvy k podkladu.
Vykonáva ju kvalifikovaný personál, ktorý využíva profesionálne kalibrované nástroje.
Mriežková skúška a MEK test (resp. všetky deštruktívne skúšky) sa vo väčšine prípadov vykonávajú na vzorke s príslušnými vlastnosťami, ktorá spolu s konkrétnym výrobkom „prejde“ lakovacím procesom. Takže lakovaná vrstva vzorky má totožné parametre ako kontrolovaný výrobok. Tak sa zaručí preukázateľný výsledok skúšky.

MEK test (metyletylketón) (ČSN EN 13523-11)

MEK test je skúška stupňa „vypálenosti“ laku. Ide skôr o vnútroúčelovú skúšku, ktorá predpovedá výsledky ďalších skúšok. Výsledok tejto skúšky je úzko naviazaný na výsledok mriežkovej skúšky. MEK test, ako napovedá názov, sa vykonáva naleptávaním lakovaného povrchu metyl-etyl-ketónom, opísaným postupom podľa normy ČSN EN 13523-11.

Všetky skúšky laku prebiehajú periodicky v určenom intervale v priebehu výroby, ale aj náhodne, alebo ak prebieha výroba neštandardných výrobkov, alebo ak si zákazník vyžiada protokol o vykonaní skúšok laku ku konkrétnej zákazke.
Všetky skúšky laku sa zaznamenávajú do protokolu o skúškach laku a archivujú. Na vyžiadanie zákazníka možno tento protokol vystaviť pre konkrétnu zákazku a dodať ho spolu s objednaným tovarom. Túto požiadavku však treba uviesť v objednávke.

Kontroly zvárania

VT (visual testing) (ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817)
Nedeštruktívnu kontrolu zvarov VT robí v prvom rade samotný personál (zvárač), ktorý po zváraní automaticky skontroluje vykonanú prácu a vizuálne zhodnotí, či zvar zodpovedá technickým predpisom, respektíve technickým výkresom. Zároveň prebieha podrobná vizuálna kontrola zvárania zo strany kvalifikovaného a skúseného personálu. Ten robí skúšky periodicky aj náhodne podľa stanovených interných aj svetových noriem a predpisov.

DT (deštruktívny test)
Ak do výroby zavádzame nový produkt alebo novú technológiu, alebo ak sa chceme presvedčiť o stopercentnej funkčnosti a bezpečnosti jednotlivých zvarov či celých zvarených zostáv, urobíme tzv. „DT“. V praxi ide väčšinou o rozlomenie vzorky zvarenca v zvarovom spoji. Tak máme možnosť preskúmať štruktúru zvaru, napr. prevarenosť, prípadne vnútorné nedostatky atď. Z výsledkov tejto skúšky možno vyvodiť prípadnú zmenu v technológii a pod.

Personál vykonávajúci kontrolu zvárania je vyškolený a disponuje príslušnými certifikátmi pre danú metódu kontroly kvality zvárania (VT2 dw – ISO 9712; IWT/EWT – ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 3834-2-4, ČSN EN 1090). Kontroly vykonávané odborným personálom prebiehajú nepretržite naprieč výrobou a zaznamenávajú sa do protokolov o skúškach, ktoré sa archivujú. Kladie sa zvýšený dôraz na stálu kvalitu zvárania. Preto je všetok personál (zvárači, technológovia, majstri výroby atď.) pravidelne školený a oboznamovaný s problematikou zvárania, s novými trendmi a technologickými postupmi.

Certifikáty