súkromia

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

ďakujeme vám za váš záujem o našu internetovú stránku. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Na tomto mieste by sme vás radi informovali o tom, ktoré údaje sa na aký účel získavajú a používajú pri vašej návšteve našej internetovej stránky.
Platia ustanovenia EÚ nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ako aj spolkového zákona o ochrane osobných údajov (nový BDSG).

Čo sú osobné údaje?

Predmetom ochrany údajov sú osobné údaje. Tieto definuje spolkový zákon o ochrane osobných údajov. Podľa neho sú to jednotlivé informácie o osobných a vecných pomeroch určitej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Sem spadajú, napr. informácie, ako meno, poštová adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, prípadne aj údaje o používaní, ako IP adresa.
Vaše osobné údaje získavame, spracúvame a využívame len vtedy, keď to zákon umožňuje alebo keď s tým súhlasíte.

Kto je prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľ je META-Regalbau GmbH & Co. KG s oprávnenými zástupcami Dr. Klausom Vatterom a Rainerom Hauptom.

META-Regalbau GmbH & Co. KG
Eichenkamp
D-59759 Arnsberg
Telefón: 0 29 32/9 57-0
Fax: 0 29 32/9 57-31 47
E-mail: info@meta-online.com
 

Získavanie osobných údajov

Údaje o používaní

Získavame a používame vaše osobné údaje, pokiaľ je to potrebné, aby sme umožnili využívať našu internetovú ponuku alebo na splnenie našich zmluvných povinností (údaje o používaní). Sem patria predovšetkým znaky na vašu identifikáciu a údaje o začiatku a konci, ako aj rozsahu používania našej ponuky.
Na účely reklamy, prieskumu trhu a na prispôsobenie našej internetovej ponuky potrebám môžeme vytvárať používateľské profily s použitím pseudonymov. Máte právo odmietnuť toto používanie svojich údajov. Používateľské profily nesmieme spájať s údajmi o nositeľovi pseudonymu.
Na nariadenie príslušných úradov musíme v jednotlivých prípadoch poskytnúť informácie o týchto údajoch (základné údaje) pokiaľ je to potrebné na účely trestného stíhania, na odvrátenie nebezpečenstva, na splnenie zákonných úloh úradov na ochranu ústavy alebo vojenskej kontrarozviedky alebo na presadenie práv na vlastnom území.
Okrem toho vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Výnimkou z toho sú naši partneri poskytujúci služby, ktorí tieto údaje potrebujú na vybavenie objednávky (napr. zásielková spoločnosť poverená dodaním a peňažný ústav poverený realizáciou platby). V týchto prípadoch sa však obmedzuje rozsah poskytnutých údajov len na potrebné minimum. O používaní osobných údajov, ktoré boli získané od tretích strán (napr. Schufa) si môžete prečítať v príslušných VOP špecializovaného obchodníka. Spoločnosť META-Regalbau GmbH & Co. KG nevyžaduje žiadne údaje od tretích strán.


Údaje o prístupe/serverové súbory protokolov

Automaticky získavame a ukladáme do našich serverových súborov protokolov informácie, ktoré nám o vás poskytuje váš prehliadač. Sú to:
• typ/verzia prehliadača,
• technická špecifikácia dopytujúceho počítača (operačný systém, rozlíšenie obrazovky, nastavenia Javascript a pod.),
• referrer URL (predtým navštívená stránka)
• hostname pristupujúceho počítača (IP adresa),
• čas otvorenia stránky,
• adresa (teda úplná URL) uložených stránok, ktoré ste navštívili u nás.
Tieto údaje nemôžeme priradiť určitým osobám. Neuskutočňuje sa spájanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov, údaje sa navyše po štatistickom vyhodnotení na účely prevádzky a bezpečnosti vymažú.

Základné údaje a zadávanie údajov cez kontaktný formulár

Pokiaľ to zmluvný vzťah medzi vami a nami odôvodňuje, má byť obsahovo spracovaný alebo zmenený, získavame a používame vaše osobné údaje, pokiaľ je to potrebné na tieto účely. Keď použijete náš kontaktný formulár, získavame údaje potrebné na spracovanie. Toto zahŕňa, napríklad vaše meno, vašu adresu a vašu e-mailovú adresu, ako aj telefónne číslo a prípadne daňové identifikačné číslo, ako aj vaše kontaktné údaje. Spracúvanie údajov slúži výlučne na vybavenie vášho kontaktu, prípadne na realizáciu zmluvného vzťahu.
Keď si objednávate cez náš obchod na shop.meta-online.com, odošlú sa vaše základné údaje vami vybratému špecializovanému obchodníkovi v potrebnom rozsahu.
Na nariadenie príslušných úradov môžeme v jednotlivých prípadoch poskytnúť informácie o týchto údajoch (základné údaje) pokiaľ je to potrebné na účely trestného stíhania, na odvrátenie nebezpečenstva, na splnenie zákonných úloh úradov na ochranu ústavy alebo vojenskej kontrarozviedky alebo na presadenie práv na vlastnom území.
Pokiaľ sa v našom kontaktnom formulári pýtame na údaje, ktoré nie sú na kontaktovanie potrebné, vždy ich označujeme ako voliteľné. Tieto údaje slúžia len na konkretizáciu vašej požiadavky a lepšie vybavenie vašej žiadosti. Poskytnutie týchto údajov sa uskutočňuje výslovne na dobrovoľnej báze a s vaším súhlasom. Pokiaľ pritom ide o údaje o komunikačných kanáloch (napríklad telefónne číslo), súhlasíte navyše, aby sme vás cez tento komunikačný kanál kontaktovali, aby sme odpovedali na vašu žiadosť.
Vaše súhlasné vyhlásenia môžete samozrejme kedykoľvek do budúcnosti odvolať.

Registračná funkcia
Údaje zadané v rámci registrácie sa používajú na účely využitia ponuky. Získané údaje sú zrejmé zo vstupnej masky v rámci registrácie.
Keď nás poveríte poskytnutím služby alebo odoslaním tovaru, získavame a ukladáme vaše osobné údaje zásadne len vtedy, keď je to potrebné na poskytnutie služby alebo na realizáciu zmluvy. Nato môže byť potrebné poskytnúť vaše osobné údaje spoločnosti, ktorú využívanie na poskytovanie služieb alebo realizáciu zmluvy. Toto sú, napr. prepravné spoločnosti alebo iné servisné služby, ako aj vami vybratí špecializovaní obchodníci.

Cookies

Na získavanie údajov a ich uchovávanie používame podľa článku 6 odsek 1 písmeno f aj takzvané cookies. Cookies sú malé dátové pakety, ktoré váš prehliadač ukladá z nášho podnetu na vaše koncové zariadenie. Tam nespôsobujú žiadne škody. Neobsahujú vírusy a neumožňujú nám sledovať. Používajú sa pritom dva typy cookies. Dočasné cookies sa automaticky vymažú po zatvorení vášho prehliadača (session cookies). Okrem toho používame aj trvalé cookies. Tento druh cookies umožňuje, aby sme vás mohli pri opätovnom otvorení webovej stránky po jej opustení
znovu rozpoznať. Pomocou cookies môžeme pochopiť vaše používateľské správanie sa na vyššie uvedené účely a v zodpovedajúcom rozsahu. Okrem toho vám majú umožniť optimalizované surfovanie na našej webovej stránke. Tým slúžia na zjednodušenie používania a teda aj vám (napr. ukladanie prihlasovacích údajov). Svoj internetový prehliadač môžete nastaviť tak, aby sa naše cookies nemohli ukladať na vašom koncovom zariadení alebo môžete vymazať už uložené cookies. Ak to presne funguje, si zistite z návodu výrobcu svojho prehliadača. Pri každom otvorení našej webovej stránky sa vás pýtame na váš súhlas s používaním cookies. Cookies môžete akceptovať alebo odmietnuť. Keď neakceptujete žiadne cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkčnosti našich ponúk. Svoj názor môžete kedykoľvek zmeniť tak, že kliknete na jasne červeno zobrazenú ikonu vpravo dole na webovej stránke a tým cookies akceptujete/odmietnete.

Google-Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu analýzy webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré vám umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vytvorené pomocou cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke však Google vašu IP adresu najskôr skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho využívania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi stránky, ktoré sú spojené s používaním webovej stránky a internetu.
IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi z Google.
Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade pravdepodobne nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených pomocou cookies, ktoré súvisia s používaním webovej stránky (vrátane svojej IP adresy) v Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html


resp. na: www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.htmlwww.google.com/intl/de/policies/privacy; www.google.com/policies/

Používanie pluginov pre sociálne siete (Facebook, Xing, Youtube, Linkedin, Twitter)

Táto webová stránka nepoužíva pluginy pre sociálne siete („pluginy“).
Zobrazené ikony sociálnych sietí Facebook, Xing, Youtube a Linkedin sú iba odkazy. Platformy sídlia v USA. Keď kliknete na odkaz, otvoríte stránku poskytovateľa. Pritom sa odosielajú nasledujúce údaje: vaša IP adresa, ako aj referrer URL. Tieto údaje sa môžu spojiť s vaším profilom. Spoločnosť META-Regalbau GmbH & Co. KG nezískava a nespracúva žiadne údaje v súvislosti s ikonami sociálnych sietí.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Keď urobíte objednávku na shop.meta-online.com, poskytneme vaše údaje na účely realizácie obchodu vybranému špecializovanému obchodníkovi. Aké údaje sa poskytujú si môžete prečítať vo VOP príslušného špecializovaného obchodníka. Poskytnutie osobných údajov do tretích krajín sa uskutočňuje len vtedy, keď je to potrebné na realizáciu vašej objednávky.
S ohľadom na poskytovanie údajov príjemcom mimo META-Regalbau GmbH & Co. KG upozorňujeme na to, že spolupracujeme len so zmluvnými spracovateľmi, ktorí poskytujú dostatočné záruky o tom, že používajú vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré sú v súlade so zákonnými požiadavkami na ochranu údajov a zaručujú ochranu práv dotknutých osôb.


Poskytovanie údajov tretím štátom

Poskytovanie údajov tretím štátom (štátom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru – EHS) sa neuskutočňuje, pokiaľ je to nutné na splnenie zmluvného vzťahu.
Doba uchovávania údajov
Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame zásadne na dobu nášho obchodného vzťahu, čo zahŕňa, napríklad aj prípravu a realizáciu zmluvy. Okrem toho podliehame zákonným lehotám uchovávania.

Právo namietať a odvolať

Podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 a GDPR (spracúvanie údajov na základe vášho súhlasu) a čl. 6 ods. 1 b GDPR (spracúvanie údajov na splnenie zákonných povinností). Námietku môžete poslať bez predpísanej formy na info@meta-online.com.

Práva dotknutej osoby

Máte právo na informovanie podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR, ako ja právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. Pri práve na informácie a pri práve na vymazanie platia obmedzenia podľa § 34 a § 35 nového BDSG. Okrem toho existuje aj právo na sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov (čl. 77 GDPR v spojení s § 19 BDSG).

Ak ešte máte otázky, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu:

META-Regalbau GmbH & Co. KG
Eva Hille
Eichenkamp
59759 Arnsberg
Telefón: +49 2932 957 0
E-Mail: dataprotection@meta-online.com

Vylúčenie záruky

Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberá spoločnosť META-Regalbau GmbH & Co. KG ručenie za obsahy externých odkazov. Za obsah stránok, na ktoré sa odkazuje, sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia. Zobrazená ponuka výrobkov a služieb, ako aj technické údaje zodpovedajú aktuálnemu stavu v Nemecku, zmeny a omyly sú vyhradené.